De eenheid in het leven van Rimbaud

J. W. Marmelstein
1922 Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature  
DE EENHEID IN HET LEVEN VAN RIMBAUD De kombinatie Rimbaud en eenheid heeft op 't eerste gezicht lets geweldig paradoxaals. Uiterlik zijn er weinige levens zo inkoherent als dat van de raadselachtige zwerver, die Rimbaud was. Als kind vroom, teruggetrokken, ijverig, een voorbeeld voor zijn medescholieren van bet Coll~ge te Charleville, schrijft hij op zijn zestiende jaar verzen die Hugo, de Banville, Verlaine, Mallarm~ met bewondering vervullen. Plotseling in opstand tegen zijn gehele omgeving,
more » ... n gehele omgeving, geeft hij de studie er aan en trekt naar Parijs waar hij door Verlaine wordt geintroduceerd in een paar letterkundige salons. Zijn moedwillige onbeschoftheid drijft hem daaruit en hij leeft als een street-arab enkele weken in de wereldstad, komt weer boven water en blijft bij tussenpozen verkeren in de kring der Parnassiens. Hij wordt o. a. met enige beroemdheden geschilderd door Fantin-Latour en prijkt zo op bet verrnaarde Un coin de l'atelier. Maar, na verloop van enkele maanden verlaat hij deze omgeving om met Verlaine een zwerftocht te maken door Belgie, Nederland en Engeland. Eer men twee jaar verder is, valt le drame de Bruxelles. Verlaine schiet op zijn vriend die hem verlaten wii. Rimbaud maakt van de gelegenheid dat hij in Brussel zijn wond laat cureren gebruik om zijn Une Saison en Enler te laten drukken. Maar ais hij de eksemplarem thuis krijgt, verbrandt hij er een gedeelte van en toont voor de rest de grootste onverschiiligheid. Daarna, zijn negentiende jaar was nog niet ten einde, zal hij nooit meer een letter litteratuur op bet papier zetten. Van dat ogenblik af, is hij meer dan tot nu toe, zwervende en dolende op de aardbodem. Hij trekt als leraar in bet Frans weer naar Engeland en dan in dezelfde kwaliteit naar Stuttgart, heeft daar een laatste ontmoeting met de inmiddels nit de gevangenis ontslagen Verlaine, een ontmoeting die met een handgemeen eindigt waarbij Verlaine voor dood blijft liggen. Van Stuttgart reist hij te voet over de St. (3othard naar ltali~. Bij Livorno wordt hij door een zonnesteek getroffen; gerepatrieerd door de consul, tekent hij voor het Carlistlese ieger, maar ontsnapt aan zijn ronselaars. Het is niet doenlik om in een kort bestek weer te geven het verdere verloop van zijn odyss~e. Zie hier de voornaamste etappen: In blarseille is hij bootwerker en sjouwerman. Hij trekt naar Weenen voor een handelsaangelegenheid. In Harderwijk meldt hij zich aan bij het Koloniaal werfdepot, deserteert op Java, wordt matroos en tolk op een Engels schip dat om de Kaap vaart. In Europa weergekeerd wordt hij bij de Duitse grens ronselaar voor ons Indiese leger, verder speecher bij een reizend circus in Skandinavi~, opzichter in een steengroeve op Kreta, assistent-architekt op Cyprus, bediende bij een handelshuis in Aden, ondernemer van industrie~n aan de Rode Zee, raadsman van de Negus van Abyssinia, handelaar in ivoor, muskus, goud, wierook, koffie, 1Vol. 7
doi:10.1007/bf01508424 fatcat:htsybsboo5b2lkqvsmxgjuwpnm