CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU BİREYLERE YÖNELİK ALGININ İNCELENMESİ

Kübra DOMBAK, Eyüp ÇELİK
2020 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Bu araştırma, bireylerin cinsel istismara maruz kalmış kişilere ilişkin bakış açılarını anlamak ve cinsel istismara maruz kalmış yakınına ve partnerine karşı yaklaşımlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup araştırma modeli olarak olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 17 ile 56 yaş aralığında bulunan 274'ü kadın, 208'i erkek olmak üzere toplam 482 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada 229 veri yüz yüze görüşme ile
more » ... z yüze görüşme ile toplanmışken, 253 veri online olarak toplanmıştır. Veriler analiz edilirken içerik analizi yöntemi kullanılmış ve yanıtlar temalar halinde kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonucunda bireylerin cinsel istismara maruz kalmış kişilere ilişkin bakış açılarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaştığı, kendi partnerlerinin ve yakınlarının cinsel istismara uğramış olması halinde ise onlara karşı duyarlı, kabullenici, destekleyici ve daha az reddedici bir tutum içinde oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların cinsel istismar mağdurlarına ilişkin görüşleri, temel noktalar açısından benzer olsa da alt temalar açısından çeşitlilik göstermektedir. Abstract This study was conducted to explore the perspectives of individuals on the vıctıms of sexual abuse and to examine their attitudes towards their relatives and partners who have been exposed to sexual abuse. The study was conducted with qualitative research method and case study design was used as the research model. The study group consisted of 482 participants, 274 female and 208 male. 229 data were collected through face-toface interviews and 253 data were collected online. The content analysis technique was used to analyze the data and responses were categorized into themes. As a result of the study, it was seen that individuals' perceptions about sexually abused persons differ according to gender and marital status variables, and if their partners and relatives have been sexually abused, they are sensitive, accepting, supportive and less rejecting towards them. In addition, although the views of the participants on victims of sexual abuse are similar in terms of key points, they vary in terms of sub-themes.
doi:10.17755/esosder.626126 fatcat:6f5tncgjd5f7jjwscnshzmdjse