Rational Drug Use Awareness in University Students Training Outside of Health Area and Health Area

Elif Sahin, Nurten Dayioglu, Baransel Okmen, Ezgi Korkmaz, Sevval Baykara, Gul Baktir
2019 Experimed  
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık alanı (SA) ve sağlık alanı dışında (SAD) eğitim alan üniversite öğrencilerde akılcı ilaç kullanımı farkındalığının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Ocak-Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim almakta olan 250 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket formu demografik özellikleri ve ilaç kullanım alışkanlıklarını içeren 30 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca Akılcı ilaç kullanımının temel prensiplerini kapsamakta, ilaç temin
more » ... tme davranışları da sorgulanmaktadır. Bulgular toplam katılımcılar ve ayrıca SA ile SAD grupları, Eczacılık Fakültesi öğrencileri (EF grubu) ile Eczacılık dışındaki SA grubu (EFD-SA grubu) temelinde kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Bulgular değerlendirildiğinde akılcı ilaç kullanımı ve bu perspektif çerçevesinde verilen farmakoloji ve farmakolojiyle ilgili dersleri alan EF grubunun EFD-SA grubuna kıyasla akılcı ilaç kullanımı ilkelerine daha uyumlu hareket ettiği görülmektedir. Ayrıca SA grubu öğrencilerin SAD grubuna kıyasla ilaç kullanımı açısından daha rasyonel davrandıkları görülmektedir. Sonuç: Bu araştırmada, aldıkları eğitim ile en yüksek düzeyde akılcı ilaç kullanımı davranışı sergilemiş olan eczacılık fakültesi öğrencilerinin, eczacıların toplum gözündeki danışman rolünü ön plana çıkarma ve akılcı ilaç kullanımını destekleme ve geliştirme bakımından etkili olacakları öngörülmektedir. Bu kapsamda sadece akılcı ilaç kullanımının değil, eczacının danışmanlık hizmetinin de önemini vurgulayan eğitim ve çalışmaların artmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, eczacılık danışmanlığı, farmakoloji Objective: The aim of this study was to compare the awareness of rational drug use among university students studying health sciences (SA) and non-health sciences (SAD). Materials and Methods: For this purpose, a questionnaire was applied to 250 students studying in İstanbul Yeni Yüzyıl University between January and October 2017. The questionnaire consists of 30 questions including demographic characteristics and drug using habits. It also covers the basic principles of rational drug use, and drug supply behaviors are also questioned. The findings were evaluated on the basis of total participants, comparison of SA and SAD groups as well as comparison of Pharmacy Students (EF group) and health sciences except pharmacy students group (EFD-SA group). Results: When the findings are evaluated, it is seen that the EF group taking the courses on rational drug use and courses on pharmacology and pharmacology related courses given in this perspective were more compatible with the principles of rational drug use compared to the EFD-SA group. In addition, it was observed that SA group students were more rational in terms of drug use compared to SAD group. Conclusion: It is predicted that pharmacy students who exhibited the highest level of rational drug use behaviors based on the education they received, will be effective in supporting and developing the role of pharmacists in the eyes of the public and and promoting rational drug use. In this context, we think that it will be beneficial to promote not only education and studies related rational drug use but also those emphasizing the importance of the pharmacist's consultancy service.
doi:10.26650/experimed.2019.19004 fatcat:vc6bnbt3crdrpm5ncv7dwjbbie