The Relationships between Temperature Conditions and Brown Rice Quality of a Brewer's Rice Cultivar "Yamadanishiki" in Hyogo Prefecture
兵庫県における酒米品種「山田錦」の玄米品質と気温との関係

Masaru Ikegami, Hiroyuki Fujimoto, Takuya Ogawa, Akihiro Miyoshi, Yoshiaki Yano, Toshikazu Tsuchida, Kaichiro Hirakawa
2015 Nippon sakumotsu gakkai kiji  
doi:10.1626/jcs.84.295 fatcat:hp2lftuk6fdlhpujyu2qz65gau