Series: Diagnosis at a Glance

Hiroki Matsuura, Takashi Fujiwara, Shiori Miyashita
2020 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.109.317 fatcat:b45ltnduyzeqllbkq5kkkxxn6m