Γενόσημα και βιοοικονομία [article]

Σωτηρία Λάζιου, Σωτήριος Καρκαλάκος, University Of Piraeus
2020
Τα γενόσημα είναι φαρμακευτικά προϊόντα που αντικαθιστούν το πρωτότυπο φάρμακο. Μπαίνουν στην αγορά αφού λήξει η πατέντα του πρωτότυπου φαρμάκου και δεν χρειάζεται άδεια από την εταιρεία που παράγει το πρωτότυπο φάρμακο. Συνήθως οι εταιρείες που παράγουν το πρωτότυπο φάρμακο, παράγουν και το γενόσημο. Το κόστος παραγωγής τους είναι μικρό γιατί δεν επιβαρύνεται με το κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης, ούτε με το κόστος των δοκιμών που απαιτούνται να γίνουν σε ένα πρωτότυπο φάρμακο. Σύμφωνα με τον
more » ... Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. είναι η λύση στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και της βιωσιμότητας του Συστήματος υγείας. Στόχος είναι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των γενοσήμων. Κάθε χώρα χαράσσει τη δική της πολιτική ως προς τον τρόπο προώθησης των γενοσήμων και την τιμολόγηση. Η αύξηση της ζήτησης δημιούργησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις φαρμακοβιομηχανίες. Ανάμεσά τους υπάρχουν πολλές ελληνικές βιομηχανίες. Οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν αναπτύξει πολλά γνωστά γενόσημα, αλλά το μερίδιο αγοράς των γενοσήμων είναι μόλις 32%. Σε αυτό συμβάλει ο ανταγωνισμός των πρωτότυπων φαρμάκων τα οποία είναι σε χαμηλές τιμές. Επίσης οι Έλληνες δεν είναι πεπεισμένοι για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων. Μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς γενοσήμων στην Ελλάδα στο 65%. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν ληφθεί μέτρα προώθησης των γενόσημων, καθώς και μια τιμολογιακή πολιτική που προστατεύει και μειώνει διαρκώς τη τιμή των γενοσήμων.
doi:10.26267/unipi_dione/98 fatcat:drajbxcwmfajhebtgz5rdfj5qq