Spiritual-cultural and scientific-pedagogical heritage of the Archbishop of Chernihiv and Nizhyn Varlaam (Denisov, 1804-1873)

Dmytro Viedienieiev
2019 Kul'tura і sučasnіst'  
Культура і сучасність № 1, 2019 3 КУЛЬТУРОЛОГІЯ УДК 351.746. 1:322 (477) «1804-1873» Вєдєнєєв Дмитро Валерійович© доктор історичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв ORCID 0000 0002 8929 9875 zastava67@i.ua Моїсей (Філоненко Дмитро Іванович)© ієромонах Свято-Преображенського Новгород-Сіверського чоловічого монастиря ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АРХІЄПИСКОПА ЧЕРНІГІВСЬКОГО І НІЖИНСЬКОГО ВАРЛААМА
more » ... ДЕНИСОВА, 1804-1873 РР.) Мета роботи. Наукова реконструкція архіпастирської діяльності та внеску в розвиток богословської науки та духовно-культурного життя України відомого діяча Православної церкви, архієпископа Чернігівського і Ніжинського (у 1866-1871 рр.) Варлаама (Денисова, 1804-1873 рр.). Методологія. Методологічну основу дослідження становить комплексне застосування сукупності методів наукового пізнання: загальнонаукових (філософських) методів; спеціальних наукових методів; галузевих методів історичної науки, інструментарію інших соціогуманітарних наук. Зокрема, застосування історико-системного методу дало змогу дослідити культурно-інтелектуальну біографію священнослужителя (архієрея) як важливого структурно-функціонального елементу буття Церкви, виявити провідні чинники впливу духовного, державного й суспільного життя конкретної епохи на визначення змісту духовно-культурної діяльності знаного церковного діяча в Україні. Наукова новизна роботи визначається спробою уперше розкрити формування духовно-культурної та науковопедагогічної спадщини владики Варлаама як відображення трансформаційних процесів у вітчизняних державно-церковних відносинах й соціокультурній сфері у 60-70-х рр. ХІХ ст. Висновки. Творча спадщина архієпископа Варлаама як церковного письменника, автора літургических текстов й проповідника, археографа та богослова демонструє широту його богословської ерудиції, освіченості та аскетичного досвіду. Високо може бути оцінена діяльність архієпископа Варлаама як систематизатора та дослідника (публікатора) давніх монастирських рукописів, а також як одного із засновників жанру єпархіальної хроніки, що мало неабияке значення для формування емпіричної бази подальших історико-церковних досліджень. Архієпископ Варлаам (Денисов), який служив і спочив на українській землі, і нині слугує одним із взірців архіпастирського самовідданого служіння, виступає яскравим прикладом плеяди масштабних фігур єпископату Православної Церкви ХVІІІ-ХІХ століть, котрі гармонійно поєднували церковно-адміністративну, науково-педагогічну, місіонерську, благодійну діяльність, людяність та прозорливість, талант несення слова Божого. Ключові слова: духовне життя, православ.я, культура, богослів.я, історія української культури, історія Православної Церкви, архієпископ Варлаам (Денисов). Веденеев Дмитрий Валерьевич, доктор исторических наук, професор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, Моисей (Филоненко Дмитрий Иванович), иеромонах Свято-Преображенского Новгород-Северского мужского монастыря Духовно-культурное и научно-педагогическое наследие архиепископа Черниговского и Нежинского Варлаама (Денисова, 1804-1873 гг.) Цель работы. Научная реконструкция архипастырьской деятельности и вклада в развитие богословской науки и духовно-культурной жизни Украины известного деятеля Православной Церкви, архиепископа Черниговского и Нежинского (в 1866-1871 гг.) Варлаама (Денисова, 1804-1873 рр.). Методология. Методологическую основу исследования составляет комплексное использование совокупности методов научного познания: общенаучных (философских) методов; специальных научных методов; отраслевых методов исторической науки, инструментария других социогуманитарных наук. В частности, использование историкосистемного метода позволило исследовать культурно-интеллектуальную биографию священнослужителя (ар-
doi:10.32461/2226-0285.1.2019.179633 fatcat:2ddxb2voifaxnasfwhsvnln2f4