30. Vplyv fajčiarskych návykov na niektoré aspekty kvality života študentov vysokých škôl Influence of Smoking Habits on Some Aspects of Life Quality of University Students

Hrehová Daniela, Kuchta Milan, Petrášová Darina, Pavúk Andrej, Potočeková Dana, Hrehová Daniela, Kuchta Milan, Petrášová Darina, Pavúk Andrej, Potočeková Dana
unpublished
1 Katedra spoločenských vied, Technická univerzita, Košice 2 Ústav experimentálnej medicíny, LF UPJŠ, Košice 3 II. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice 4 Katedra biológie, FHPV, Prešovská univerzita, Prešov Abstrakt Autori prezentujú výsledky získané z vyhodnotenia 919 dotazníkov študentov rôznych typov vysokých škôl, so zameraním na fajčiarske návyky, ich dynamiku, vedomosti o problematike fajčenia, vplyv na niektoré parametre kvality života. Na základe viacerých prieskumov a
more » ... eskumov a zhodnotením dynamiky výsledkov možno predpokladať, že situácia vo výskyte fajčenia mládeže u nás sa zhoršuje (stúpa počet fajčiarov, klesá vek fajčiarskych začiatkov), zvyšujú sa počty fajčiarov najmä u dievčat. Tolerancia k fajčeniu zvyšuje toleranciu k iným drogám a vedie tak ľahšie k drogovej závislosti. Fajčiari majú vyššiu spotrebu alkoholu a horšie výsledky skúšok (najmä muži). Abstract Authors present results acquired from the analysis of 919 questionnaires aimed at detecting smoking habits, their dynamics, knowledge of the problem of smoking and influence on some parameters of life quality which were provided to students of various types of universities. On the basis of several surveys and the assessment of dynamics of results it is possible to presuppose that the situation as to the occurrence of smoking among young people in our country is worsening (the number of smokers rises, the age of early attempts to smoke decreases), the number of esp. young female smokers is growing. The tolerance to smoking opens the tolerance to other drugs and easily leads to drug addiction. Smokers have higher consumption of alcohol and poorer examination results (esp. males).
fatcat:my3jkp2u6rbrritahobo6yeivm