Sobre el "Sermo unius confessoris et septem arcium spiritualium" de Sant Vicent Ferrer

Josep Antoni Ysern i Lagarda
1999 Revista de lenguas y literaturas catalana gallega y vasca  
Per a ma tnare. Qualsevol text es constitueix com a cruílla d'un seguit de circumstáncies -psicológiques, culturáis, sociopolítiques, ideológiques, etc.-d'una época, de la qual esdevé auténtica síntesi, carregada de representativitat. Potser, un deis generes literaris tot entenent aquest adjectiu lato sensu que mes palesen aquests condicionants és el del sermó, en tant que aquest tipus de discurs, peí seu taranná persuasiu, es mostra com un Uoc de trobada en qué algú, investit d'un poder
more » ... , en principi, espiritual, prova d'influir en la vida quotidiana deis qui 1'escolten, amatents a un missatge que es vol salvífic, és a dir: que salva de la mort definitiva, de la mort post mortem. En parlar del sermó com d'un speculum mundi, no podem caure en la temptació de considerar que la visió que un moralista escandalitzat ofereix del seu món en sigui una fotografía. La seva visió, com és lógic, ens arriba passada peí sedas de la seva ideología i, si voleu, de les seves manies i déries. L'objectivitat que inútilment hi cerquem és absurda. Fins i tot, m'atrevida a dir que el que fa interessant la seva cosmovisió és, precisament, el color que ell hi posa, perqué aquest és manifestado de la seva personalitat, en tota la seva complexitat'.
doi:10.5944/rllcgv.vol.6.1998.5764 fatcat:4xxfdmsw4rdc5lluotzzsglg7a