Subjekti koji upućuju intervencije sudovima - rezultati istraživanja

Zorica Mršević
1991 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Ради утврђивања појаве интервенисатьа на судове, обра тили омо се током 1988-9. онима најпозванијим, тј. судијама,* 1 анонимном упитником који je био кондютиран тако да обухваги најваж није ситуације везане за могуће постојање интер-венциЈја. Једна скупина питања односила се и на трупе субјекага од којих се претпостав.ъа да долазе интервенције. При том смо имали у виду важну разлику измеЬу тзв. приватннх интервекијената, чије интервендије угрожавају непристрасност судова, од тзв. звакичштх
more » ... припадника политичко-привредних врхушки, чије интервенцнје преастављају атак на незавнсност судова.2 Иагагтаници су имали задатак да оцене присуство и учесталост интервенција од стране појеонних трупа субјежата, потенциал них интервенијената, определ>ујући се за одговоре: никада, ретко, понекад, често и најчешће. Y овом тексту субјекти, потенцијални иитервенијенти су излож ен» по рвдоследу броја добијених позитивних гласова, па je тако, на првом месту одтовор да су најчешћи ннтервенијенги приватна лица, тј. странке, шихови аавокати, рођаци и пријатеави. Не треба међутим ислустити из вида ни чињеницу да су и оне трупе потенцијалних интервенијената које су добиле најмање позитивних гласова, добиле заправо в т л е од јеане трећине гласова судија из нашег узорка. То говори у прилог хипотези о приличној раскроетрањености интервенисања на судове и то од стране врло разноерсних субјеката. 1 Истражнвање je ювршено у редовним аудовима општинског и окружног инвоа на територији Србије у већини градова, седшнта ок ружных судова. Эбог потпуне анонимности гарантоване судијама овом приликом не спомињемо места у којима je вршено истраживање 1 3, Мршевић: Појаве угрожавања независности правосуђа, Форум, Човек и право, бр. 2, 1991, стр. 43.
doi:10.5937/gakv9107028m fatcat:g6cnrt4flbhjvksyozjgvr6vtu