PATIENT RIGHTS IN THE LAW OF UKRAINE "ON THE PUBLIC HEALTH SYSTEM"

O.T. Zyma
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Зима О.Т., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого У статті констатується, що система прав пацієнтів в Україні залишається несформованою. Спеціальний закон відсутній, а в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Цивільному кодексі України та інших законах, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я, знаходимо лише окремі приписи стосовно цього питання. Нині наступним кроком до розв'язання згаданої проблеми
more » ... оже стати ухвалення нового для України Закону «Про систему громадського здоров'я». Однак аналіз тексту законопроєкту вказує, що пропонований нормативний акт містить низку недоліків. Передусім зазначимо, що пацієнти не включені до переліку суб'єктів відносин у сфері громадського здоров'я, як і лікарі, санітарні лікарі та інші медичні працівники. Також у законопроєкті відсутня окрема стаття чи частина статті, присвячена статусу пацієнтів, коло їхніх прав та обов'язків чітко не визначене. В окремих статтях пропонованого проєкту нормативного акта встановлюються та розкриваються права пацієнтів у сфері громадського здоров'я. Точніше сказати, йдеться не про оригінальні права, а про галузеві прояви загальних прав пацієнтів, закріплених у міжнародних актах. Так, зокрема, в проєкті Закону України «Про систему громадського здоров'я» йдеться про право на безоплатну медичну допомогу, право на безоплатну обов'язкову вакцинацію та планову вакцинацію, право на інфекційну безпеку пацієнта під час отримання ним медичної допомоги, право на доступ до профілактичних заходів. На окрему увагу за теперішніх обставин заслуговує право на інформовану згоду. У ст. 41 Законопроєкту ми бачимо його у формі права на відмову від обов'язкової вакцинації. Однак ці права не систематизовані і прописані досить умовно. Здебільшого термін «пацієнт» взагалі не використовується, і зарахувати вказані права до числа прав пацієнтів можна лише за результатами системного аналізу тексту законопроекту. Разом із тим факт фіксації прав пацієнтів у новому Законі незалежно від того, наскільки якісним він стане, буде позитивним явищем. Крім того, на цьому етапі законопроєкт можна істотно удосконалити, внісши до нього кілька незначних змін. Ці зміни дадуть змогу більш повно розкрити правовий статус пацієнта в царині громадського здоров'я та чітко визначити коло його прав у цій сфері. Ключові слова: пацієнт, суб'єкт правовідносин, медична допомога, громадське здоров'я, санітарно-епідемічне благополуччя. The article states that the system of patients' rights in Ukraine remains unformed. There is no special law, and in the Fundamentals of Legislation of Ukraine on Health Care, the Civil Code of Ukraine and other laws governing relations in the field of health care we find only some provisions on this issue. Now, the next step to solving this problem may be the adoption of a new Law for Ukraine "On Public Health". However, the analysis of the text of the bill indicates that the proposed regulation contains a number of shortcomings. First of all, it should be noted that patients are not included in the list of subjects of public health relations, as well as doctors, nurses and other health professionals. Also, the bill does not have a separate article or part of an article on the status of patients, the range of their rights and responsibilities is not clearly defined. In separate articles of the proposed draft normative act the rights of patients in the field of public health are established and revealed. More precisely, it is not about the original rights, but about the sectoral manifestations of the general rights of patients, enshrined in international instruments. Thus, in particular, the draft Law of Ukraine "On the Public Health System" deals with the right to free medical care, the right to free compulsory vaccination and routine vaccination, the right to infectious safety of the patient when receiving medical care, the right to access to preventive measures. The right to informed consent deserves special attention in the current circumstances. In Art. 41 of the Bill, we see it in the form of the right to refuse compulsory vaccination. However, these rights are not systematized and prescribed rather conditionally. In most cases, the term "patient" is not used at all and these rights can be attributed to the rights of patients can only be based on the results of a systematic analysis of the text of the bill. At the same time, the fact of fixing the rights of patients in the new Law, no matter how high-quality it will be, will be a positive phenomenon. In addition, at this stage, the bill can be significantly improved by making a few minor changes. These changes will allow for a fuller disclosure of the patient's legal status in the field of public health and a clear definition of his rights in this area.
doi:10.32782/2524-0374/2021-8/49 fatcat:3tsol3yyejck7nujgygq4rla4m