НАУЧНО-КРИТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ДИДАКТИКЕ И НАСТАВЕ

Љиљана Јерковић
2020 НАША ШКОЛА  
Друштво педагога РепубликеСрпске 2018. године започело јеважну педагошку мисију издава-ња посебне научне публикацијечији је циљ да представи богатонаучно стваралалаштво угледнихнаучника и професора, те на тајначин их учини доступним широјнаучној и стручној јавности. Про-текле 2019. године др Миле Илић,афирмисаниуниверзитетски профе-сор, педагог, дидактичар и мето-дичар препознатљив по свом пло-дотворном научом опусу на на-шим просторима, али и региону,имао је част да представи диосвог научног
more » ... варалаштва у пу-бликацији под називом Расправео савременој настави и дидакти-ци.
doi:10.7251/nsk1902129j fatcat:a4i4mli53rfablzohwke7hezwm