ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMA İLE ÖRGÜT

Gizem ÇAKAL
2018 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Yönetime katılma, yönetsel kararların alınması sürecinde ilgilileri söz sahibi kılarak, alınacak kararları etkilemelerinin sağlanmasıdır. Örgütsel sessizlik ise iş görenlerin örgütsel sorunlar hakkındaki görüşlerini ve endişelerini esirgemesidir. Bu araştırmanın amacı; 2014-2015 öğretim yılında Tekirdağ il ve ilçe merkezlerindeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yönetime katılma ve örgütsel sessizlik hakkındaki algılarına ilişkin elde edilen veriler kullanılarak
more » ... enlerin okul yönetimine katılma hakkındaki algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki durumunu ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik Tekirdağ il ve ilçe merkezlerindeki resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 501 öğretmenden veri toplanmıştır. Var olan durumu ortaya koymayı amaçladığından bu betimsel araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, öğretmenlerin cevap verdikleri kişisel bilgi formu, Öğretmenle-* Bu çalışma, 2. yazar Prof. Dr. Salih Paşa MEMİŞOĞLU danışmanlığında, 1. yazar Gizem ÇAKAL tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden yararlanılarak üretilmiştir. Ayrıca bu çalışma 26. ICES UEBK'de sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.9761/jasss7586 fatcat:z53dp43ox5f6vcxl2z6ncuryle