Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών DNA-βιοαισθητήρων και η εφαρμογή τους στη χημική ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων

Ιωάννα Γκέργκη
2003
Σ'αυτή την εργασία αναπτύσσονται ηλεκτροχημικοί DNA-βιοαισθητήρες σε ηλεκτρόδιο πάστας άνθρακα (CPE) και σε ηλεκτρόδιο κρεμάμενης σταγόνας υδραργύρου (HMDE). Στο CPE το DNA (δίκλωνο και μονόκλωνο) δίνει κορυφές οξείδωσης λόγω των καταλοίπων γουανίνης και αδενίνης σε pH=5 και pH=7,4. Στο HMDE το δίκλωνο DNA δίνει τρείς κορυφές αναγωγής (1,2,3), το μονόκλωνο την κορυφή 1 και 3, το πλασμιδιακό την κορυφή 1 και το χαλαρωμένο την κορυφή 1 και 3. Με τους βιοαισθητήρες αυτούς έγινε μελέτη
more » ... ς γνωστών παρεμβόλιμων ουσιών (πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης, βρωμιούχο αιθίδιο και ακτινομωκίνη D) με τις διάφορες μορφές DNA στις παραπάνω συνθήκες. Οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην εμφάνιση της κορυφής 3 στο HMDE, καθώς και οι αυξομειώσεις της κορυφής οξείδωσης γουανίνης στο CPE, μπορούν να δώσουν σημαντικά στοιχεία για το μηχανισμό δράσης των ουσιών αυτών. Μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ δίκλωνου DNA και ακτινομυκ. με χρωματογραφία αποκλεισμού και υπολογίστηκε η σταθερά αγχιστείας. Ο DNA-βιοαισθητήρας σε CPE εφαρμόστηκε για τον προσδιορίσμό ακτινομ. σε ορό βοοειδούς. Ο sc-DNA αισθητήρας σε HMDE αξιοποιήθηκε για τη μελέτη δράσεων πολυμερών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στη γονιδιακή θεραπεία.
doi:10.26262/heal.auth.ir.3930 fatcat:3a4ygjz66nfmhnfscon77zoe5m