İSTANBUL A1 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABINDA İLETİŞİMSEL DİL YAKLAŞIMI KULLANIMI

Lokman TANRIKULU- Azize ALHAN
2020 The Journal of Academic Social Science Studies  
Yabancı bir dilin öğretiminde okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel becerinin ediniminden bahsetmek mümkündür. Bireylerin bu becerileri kullanabilme yetkinliklerine göre Avrupa Ortak Çerçeve Metni kapsamında dil edinme seviyeleri belirlenir. Diğer taraftan dil öğrenmenin temel amacı o dilde iletişim kurabilmektir. Dil öğrenen bireyler, kişisel ve sosyal hayatlarında hedef dili kullanarak kendilerini ifade edebilmek ve o dilde etkileşimde bulunmak istemektedirler. Bu amaçla
more » ... rler. Bu amaçla temel dil becerilerinin iletişimsel düzeyde kullanılabilmesi dil öğrenmenin ve öğretmenin gerekliliklerindendir. Dil öğretiminde kullanılan birçok geleneksel metodun aksine iletişimsel dil yaklaşımı öğrencilerin ders etkinliklerine etkin katılımını gerektiren enteraktif bir ortam sunmaktadır. Öğrenci merkezli, hedef dilde etkileşimde bulunmanın temel alındığı söz konusu öğretim yaklaşımı ile öğrencilerin dilin kavramsal bilgilerine erişmenin ötesinde dili kullanabilme yetisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde en çok kullanılan kaynak kitaplardan birisi olan İstanbul seti A1 ders kitabında iletişimsel yaklaşımın kullanımının kitaptaki etkinlikler doğrultusunda incelenmesidir. Bu araştırmada dil öğretiminin aynı zamanda kültür öğretimi olduğu ve kültür aktarımının ancak iletişim kanalları yoluyla yapılabildiği gerçeğinden yola çıkarak İstanbul serisi A1 ders kitabı, genel çerçevede kültürel unsurlara yer vermesi bağlamında incelenmiştir. Ayrıca; kitapta yer alan etkinliklerde iletişimsel yaklaşımın kullanımı tartışılmış ve bu becerilerin kullanımının önemi ve dil öğrenmeye etkisi incelenmiştir. Çalışmada; yazma ve konuşma metinleri sınırlılık olarak ele alınmış olup doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, İstanbul A1 yabancılara Türkçe öğretimi ders kitabı iletişimsel yetiyi geliştirmeye ve kültür aktarımına yönelik çeşitli etkinliklere etkili bir şekilde yer verildiği saptanmış ve var olan eksiklikleri gidermek ve geliştirmek için çeşitli öneriler sunulmuştur.
doi:10.29228/jasss.41906 fatcat:ift7prhaanfjden2m5cy4cqvlm