Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması

Fuat TANHAN, Özlem ÇEVİK
2018 Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi  
Öz: Okullarda artan disiplin sorunları, şiddet, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımı; okul iklimini ve okul güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu sorunları aşmak için artırılan disiplin cezaları istenilen sonucu verememektedir. Bu sorunları çözmede disiplin cezalarını arttırmak yerine Amerika'da ve Avrupa'da pek çok okulda Pozitif Davranış Desteği (PDD) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmalar PDD'nin uygulandığı okullarda, disiplin sorunlarının ve diğer sorunların
more » ... ını göstermektedir. PDD, okullarda önleyici ve geliştirici bir rol oynar ve PDD, geleneksel okul uygulamalarına alternatif bir yol olarak kabul edilir. Yabancı literatürde PDD'yle ilgili pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Fakat Türkiye'de PDD'yle ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eğitim süreçlerine değerli katkıları olan PDD'yi okuyuculara tanıtmaktır. Bu çalışma literatür çalışması olup çalışmada betimsel metot kullanılmıştır. Bu araştırma için PDD'yle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir ve bu çalışmalar, araştırmanın kaynaklarını oluşturmaktadır. Eğitim süreçlerindeki yeri, önemi ve uygulamalarıyla tanıtılan PDD ulaşılabilen literatür kaynaklar bağlamında betimlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Pozitif davranış desteği, güvenli okul, eğitim süreci * Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversite'de yapılan doktora tez çalışmasından türetilmiştir. Abstract: Increasing disciplinary problems, violence, the use of drugs in schools are serious threats to school climate and school security. Increasing disciplinary punishments cannot overcome these problems. Instead of increasing disciplinary punishment to solve these problems, Positive Behavior Support is widely used in many schools in America and Europe. Studies show that schools with positive behavior support reduce disciplinary and other problems. Positive behavioral support plays a preventive andpromoting role in schools and positive behavioral support is considered an alternative to traditional school practices. It is possible to find many studies about positive behavior support in literature. However, there are limited studies on positive behavior support in Turkey. The aim of this study is to introduce readers to Positive Behavior Support, which is a valuable contribution to the educational process. This study is a literature study and adescriptive method is used for the study. Previous studies about positive behavior support have been analyzed and these studies are the sources of thestudy. The Positive Behavior Support which is introduced with its place, importance and applications in the education process has been tried to be described in the context of available literature sources. Giriş Okullarda, okul iklimine ve öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerine olumsuz yönde etki eden disiplin sorunları vardır. Her okul, kendi içerisinde bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışır ve çözüm yolu da genellikle disiplin cezalarını artırma şeklinde olur; çünkü disiplinle, problemli davranışların azalacağı ve sosyal becerilerin gelişeceği farz edilir ve
doi:10.23891/efdyyu.2018.98 fatcat:7ziys5a2brc4nis4qgvurrskoq