COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE'NİN YAKIN GELECEKTEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI: BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ

Hilmi Demirkaya
2015 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada coğrafya öğretmen adaylarının çizdikleri taslak dünya haritalarının niteliğine bakılarak Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bağlamında coğrafya okuryazarlıkları incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin coğrafya okuryazarlıklarını etkileyen faktörler de incelenmiştir. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim
more » ... akülteleri Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 147 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere demografik bilgiler ve coğrafya okuryazarlığına ilişkin bazı sorular sorulduktan sonra, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini temel alan bir Dünya haritası çizmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler, nitel ve nicel veri analizi teknikleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler Türkiye'nin komşu ülkeler ve dünya güç dengeleri bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu düşünmektedirler. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerine bağlı olarak farklı ülke ve ülke gruplarıyla ilişkiler olduğuna vurgu yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, coğrafya okuryazarlığı, dünya taslak haritası, uluslararası ilişkiler, zihin haritası ABSTRACT In this research, it was examined the pre-service geography teachers' geographic literacy in the context of Turkey's international affairs through their sketch maps qualities. The study was conducted in spring semester of 2011-2012 academic year. 147 undergraduate geography students were participated from Marmara University, Gazi University, Dokuz Eylül University, Necmettin Erbakan University, and Atatürk University. After some questions had been asked to students with respect to demographic information and geographic literacy, it was asked to draw a world map associated with Turkey's international affairs. The data were analyzed via qualitative and quantitative analyze techniques. According to research results, pre-service geography teachers thought that Turkey has an important position in the world and neighbouring countries in terms of balance of power. In addition to this, they emphisazied the relationship of Turkey with different country and country groups depending upon its political, economical and cultural affairs.
doi:10.20860/ijoses.99930 fatcat:xe6g2euunbcsjh4sn3h37vx7tq