ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: ШКОЛА ЧИ РЕПЕТИТОРСТВО?

Мар'яна Гладкевич, Ольга Заяць, Юрій Кишакевич
2018 Молодь і ринок  
Мар'яна Гладкевич, викладач кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ Ольга Заяць, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Дрогобицького педагогічного ліцею Юрій Кишакевич, кандидат фізикоматематичних наук, професор ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: ШКОЛА ЧИ РЕПЕТИТОРСТВО? Для сьогоднішніх дітей проблема репетиторства є актуальною. І особливо розповсюджене репетиторство саме під час підготовки до ЗНО. На прик ладі
more » ... го педагогічного ліц ею автори вивчили стан розповсюдження репетиторства серед випускників і стверджують, що воно може допомагати краще підготуватися до ЗНО тільки деяким категоріям випускників і не повинно охоплювати усіх. Вчителі повинні застосовувати широкий спектр заходів для посилення індивідуальної роботи з учнями, які мають труднощі у засвоєнні знань з певних предметів; мають увести у систему роботи з випускниками протягом року знайомство з тестами ЗНО минулих років і на цій підставі переконувати їх, що організація повторення пройденого раніше матеріалу з підручника і старанне виконання завдань під час звичайних занять є гарантом успішної підготовки до ЗНО. Посилити роз'яснювальну роботу серед батьків і випускників про шкідливі впливи репетиторства на стан здоров'я дітей. Ключові слова: репетиторство, ЗНО, учитель, репетитор, тести, перевантаження, стан здоров'я, вимушене репетиторство, плата за репетиторство. Літ. 7. Nowadays, the problem of tutoring is relevant for children. Moreover, the tutoring is especially widespread precisely when preparing for external testing. By the example of the Drogobych Pedagogical Lyceum, the authors have studied the state of distribution of tutoring among graduates and argue that it can help better prepare for EIT only for certain categories of graduates and should not cover everyone. Teachers should apply a wide range of activities to enhance the individual work with students who have difficulties in mastering knowledge of certain subjects; should introduce into the system of work with graduates during the year acquaintance with the tests of external testing of past years and on this basis to persuade them that organizing the repetition of previously passed material of the textbook and diligent performance of tasks during regular classes is a guarantor of successful preparation for external testing. Strengthen the educational work among parents and graduates concerning the harmful effects of tutoring on children's health.
doi:10.24919/2308-4634.2018.126776 fatcat:nvqx5r4vajd5vc6wsdcims3fba