Determining of the Relationship Between Mindful Attention Awareness, Depression, Anxiety And Stress in Pregnancy
Gebelerde Bilinçli Farkındalık İle Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Arzu Yüksel, Zeynep Dabanlı, Emel Bahadır Yılmaz
2020 Journal of Academic Research in Nursing  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, 15 Temmuz -15 Eylül 2018 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin doğum kliniğinde yatan veya doğum polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 282 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Gebe Tanıtım Formu (GTF), Bilinçli
more » ... ), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ) ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin bilinçli farkındalık puan ortalaması 64,40±11,86 olup, depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları sırasıyla 11,41±7,17, 13,20±6,61 ve 13,83±7,41 olarak saptanmıştır. Araştırmada, depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri yüksek olan gebelerin bilinçli farkındalık puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bilinçli farkındalık ölçeği ile depresyon (r=-0,348, p=0,000), anksiyete (r=-0,318, p=0,000) ve stres (r=-0,372, p=0,000) ölçeği arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Gebelerin DASÖ puan ortalamalarını geniş aile yapısının, düşük öyküsünün, sağlık sorunu yaşamanın ve birinci trimesterde olmanın olumsuz etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, gebelerin bilinçli farkındalık puanları yükseldikçe depresyon, anksiyete ve stres puanları düşmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, depresyon, anksiyete ve stres sorunu yaşayan gebelere bilinçli farkındalık temelli müdahale çalışmalarının planlanması ve uygulanması önerilmektedir. ABSTRACT Objective: The aim of this study was to determine the relationship between conscious awareness, depression, anxiety and stress in pregnant women. Method: This study has been designed as a descriptive and cross-sectional study and the sample of this study consisted of 282 pregnant women who were hospitalized at maternity clinic or applied to obstetrics and gynaecology clinic of a education and research hospital in Aksaray and agreed to participate in the study between 15 July-15 September 2018. Data were collected using the Pregnant Information Form, Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman Correlation test were used in data analysis. Results: In this study, mean MAAS score of pregnant women was 64,40±11,86 points, while mean scores for depression (11.41±7.17) anxiety (13.20±6.61), and stress (13.83±7.41), were also calculated. It was determined that the average mindful attention awareness scores of pregnant women with high levels of depression, anxiety, and stress were relatively lower (p<0.05). It was also determined that there was a negative and moderate relationship between mindful attention awareness and depression (r=-0.348, p=.000), anxiety (r=-0.318, p=0.000), and stress (r=-0.372, p=0.000). The mean DASS scores of pregnant women were found to be negatively affected by the extended family structure, history of miscarriage, presence of health problems and being in the first trimester (p<0.05). Conclusion: As a result, as the mindful attention awareness scores of pregnant women increase, their depression, anxiety, and stress scores decrease. Based on these findings, it is suggested to plan and implement mindfulness-based interventions for pregnant women suffering from depression, anxiety, and stress.
doi:10.5222/jaren.2020.55707 fatcat:miwhbf7ayrb2tn5hqc6fr7v46a