Thermal Welding Surgery in Benign Neoplasm Cases with Oral Cavity Localized

Yavuz Atar
2013 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Termal welding yöntemi kullanılarak oral kavite yerleşimli kitlelere yönelik cerrahi uygulanan olguların verilerini değerlendirmek ve bu yöntemle ilgili klinik tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Kasım 2010 -Nisan 2011 tarihleri arasında oral kavitede kitle nedeniyle termal welding yöntemi uygulanarak ameliyat edilen 20 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular yaş, cinsiyet, boyut, lokalizasyon, ameliyat süresi, komplikasyon, histopatoloji ve nüks yönünden
more » ... değerlendirildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 42.3±18.7, kadın erkek oranı 14/6, en küçük olgu 6 yaş ve en büyük olgumuz 79 yaşında idi. Erkeklerin yaş ortalaması 42.6±20.7, kadınların yaş ortalaması 40.8±15.1 idi. Kitle lokalizasyonuna göre en fazla %40 (n=8) oranında bukkal mukozada en az %5 (n=1) oranında retromolar bölgede yerleşikti. En uzun ameliyat süresi 20 dk ile dilden kapiller hemanjiom çıkarılmasında, en kısa ameliyat süresi 3 dk ile bukkal mukozadan skuamöz papillom çıkarılmasında ölçüldü. En sık görülen histopatolojik bulgu %40 (n=8) skuamöz papillom oldu. Bir mukosel olgusunda postoperatif 1. ayda nüks gözlemlendi. Tartışma: Termal welding yöntemi uygun seçilmiş oral kavite benign neoplazi cerrahisinde soğuk bıçak tekniğine alternatif bir yöntem olabileceği kanaatindeyiz. Abstract Aim: We aimed to analyze data obtained from cases operated by thermal welding method to evaluate data from the oral cavity of patients who underwent surgery for the masses, and this method was to share relevant clinical experience. Material and Method: 20 cases who were operated by thermal welding between November 2010 and April 2011 were included in to study. Age, gender, size, period of operation, complication, histopathology and recurrence were the parameters evaluated. Results: Mean age of the patients was 42.3±18.7, female to male ratio was 14/6 while the cases age between 6 to 79. The mean age of male patients was 42.6±20.7 and female was 40.8±15.1 he most common localization was buccal mucousa with 8 cases (40%) whereas retromolar trigon was the least common with 1 lesion (5%). The longest operation period was 20 minutes during excision of capillary hemangioma on tounge and the shortest period was 3 minutes measured during papillom excision from buccal mucousa. The most common histopathological diagnosis were squamous papilloma (n=8 cases) 40%. There was one recurrence of mucocele at the first month. Discussion: Thermal welding method appropriately selected benign neoplasms in the oral cavity may be an alternative to surgery to the cold knife technique.
doi:10.4328/jcam.1149 fatcat:xaf3o7nxo5e33f7igogeybxpty