Jakość życia w naukach medycznych

Maria Zięba, Urszula Cisoń-Apanasewicz
unpublished
1 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu 2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Zdrowia JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH The quality of life in medical sciences Streszczenie Wstęp Nie ma zgodności naukowej, co do definicji, zakresu i zastosowania pojęcia jakość życia. W medycynie problemami jakości życia zajmują ̨ się ̨ psycholodzy kliniczni, socjolodzy, lekarze, pielęgniarki i specjaliści zdrowia publicznego. Cel Cel pracy jest
more » ... rzegląd doniesień z zakresu jakości życia w naukach medycznych. Przegląd Badacze w naukach medycznych skupiają się na jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Na jakość życia składa się funkcjonowanie pacjenta w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej, objawy chorobowe, skutki leczenia a także stosunek pacjenta choroby oraz to, jak radzi sobie z problemami. Uważa się, że w praktyce klinicznej ocena jakości życia powinna być rozpatrywana w aspekcie subiektywnym i obiektywnym. Wnioski Dotychczas nie wypracowano uniwersalnego narzędzia badawczego do oceny jakości życia. Stosowanie wielu narzędzi, powoduje trudności w porównywaniu wyników i uogólnianiu wniosków. Waga badań nad jakością życia w naukach medycznych, jako miarodajnego wskaźnika użyteczności zastosowanych metod leczenia, wciąż wzrasta. Słowa kluczowe: jakość życia zależna od zdrowia, definicja jakości życia, kwestionariusz jakości życia Abstract Introduction There is no scientific agreement on the definition or how to properly use the term "quality of life". In medicine, psychologists, sociologists, doctors, nurses, and public health professionals work on problems concerning the quality of life. The aim The aim of the study is to analyze reports about the quality of life in medical sciences. Overview Scientists in the medical sciences focus on the quality of life based on the health condition. The quality of life consists of the patients' physical, emotional, social and medical condition, effects of treatment, patients' attitude to disease and the way in which patients deal with problems. It is believed that in clinical practice the assessment of the quality of life should be considered in the subjective and objective aspects. Conclusion No universal method of assessing the quality of life has been worked out so far. Using multiple assessment tools makes it difficult to produce results that would allow to make general claims. The importance of the research concerning the quality of life in medical science as a relevant indicator of the value of applied methods continues to increase. Keywords: the quality of life based on the health condition, definition of the quality of life, the quality of life survey Wstęp Badania nad jakością życia rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku a problematyka ta doczekała się w ostatnich latach szerszego, bardziej programowego zainteresowania badaczy z różnych dziedzin nauki. Początkowo pojęcie "jakość życia" odnosiło się wyłącznie do społeczeństw, które osiągnęły wysoki poziom konsumpcji. Badania dowiodły jednak, że nie ma związku pomiędzy posiadaniem dóbr materialnych a szczęściem człowieka. Pojęcie jakości życia (QoL, Quality of Life) jest wieloznaczne, ma charakter wielowymiarowy i wielodyscyplinarny oraz odzwierciedla wiele aspektów funkcjonowania człowieka. W dużej mierze jest wartością subiektywną i zależy od stanu psychicznego, osobowości, upodobań i systemu wartości. Jakość życia stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, stąd wśród teoretyków nie ma pełnej zgodności, co do definicji, zakresu i zastosowania tego pojęcia. W dziedzinach takich jak: nauki społeczne, medycyna i ekonomia próbuje się tworzyć pożądane modele i poziomy
fatcat:r2fekr3gwzaqpmp4zbfjhfyq7y