Economische nalezingen

1909 De Economist  
Brochure van de Vereeniging ,/Her vrije Ruilverkeer,J: N o. 57. Produetievoorwaarden. De rechterzijde kondigt bij de verkiezingen aan: uitbreiding en verhooging van her tarief van invoerrechten. Vooreerst om daardoor de geidelijke lasten van een stelsel van sociale verzekeringen te betalen. Daarnaast om de productievoorwaarden hier te lande eu eiders meer gelijk te maken. Over de onrechtvaardige verdeeling van de lasten ill eeu dergelijk stelsel van belastingen worde hier verder gezwegen. Z65
more » ... rhaaldelijk is reeds gebleken dat de groote druk, dien de uitbreiding en verhooging van her tarief van invoerrechten zal veroorzaken, neerkomt op de minder gegoeden, dat dit hier niet weer behoeft te worden uiteengezet. Eerie hefting, die aileen de voorwerpen van weelde treft, brengt uiterst weinig op. Wil men millioenen uit her tarief halen, dan komen de voorwerpen van dagelijksch gebruik allereerst ash de orde, met de bekende verkeerde verplaatsing van den druk. Maar over die gelijkmaking der productievoorwaarden hog een een enkel woord, ook nadat in een vorig nummer reeds is aangetoond hoe dwaas de onderstelling is dat die gelijkmaking ooit een grondslag kan vormen voor de inrichting van een tarief van invoerrechten, hoe ze eenvoudig er toe zal leiden om onder een nieuwe leuze een doodgewoon, o uderwetsch beschermend tarief samen te stellen. De productievoorwaarden, en dan op verschillend gebied van maatschappelijke werkzaamheid, gelijk te maken aan die elders bestaan, wel, dat is op zich zelf hOg een zeer matige eisch voor hen, die ons yolk vooruit willen brengen. De productievoorwaarden moet men bier beter makeu, ous yolk op allerlei gebied st erker maken dan den vreemdeling, ten eiude de kracht op de wereldmarkt te verhoogen, de nationale
doi:10.1007/bf02210693 fatcat:vor3bpnulbbztc56fybbqiepri