Ayten Ferahbafl

Erciyes Üniversitesi, T›p Fakültesi, Deri Ve, Zührevi Hastal›klar, Anabilim Dal›, Türkiye Kayseri
2010 Özel Say›   unpublished
Fototerapi Uygulama fiekilleri ve Protokolleri Phototherapy Modalities and Protocols 67 Girifl Fototerapi deri hastal›klar›n›n tedavisinde UV (Ultraviyole) ›fl›¤›n›n kullan›lmas›n› ifade etmektedir. Günümüzde fototerapi genifl bant UVB (290-320 nm), darbant UVB (311-313 nm), 308 nm excimer lazer, UVA1 (340-400 nm), PUVA (Psoralen+UVA) ve fotofer-ez uygulamalar›n› kapsamaktad›r 1,2. Son 25 y›lda fototerapi dermatolojide tedavi kavram-lar›n› büyük oranda etkilemifltir. 1970'lerden itibaren
more » ... ›r kullan›lan PUVA tedavisi, yüksek dansiteli UV kaynaklar› ve darbant UVB ve UVA 1 gibi seçici spektrumlar› içine alan tamamen yeni seri keflifleri tetiklemifltir. UVB ile Fototerapi Yapay ›fl›k kaynaklar› kullan›larak yap›lan fototerapi 75 y›ldan daha fazla süredir geleneksel olarak uygulan-maktad›r. Goeckerman taraf›ndan psöriazis tedavisi için uygulanan 1925 y›l›nda ham kömür katran› ve takiben UV uygulanmas› yöntemi özellikle Amerika Birleflik Devletlerinde yar›m yüzy›l boyunca psöriazis için stan-dart tedavi olmufltur. 1970'lerde hafif eritem oluflturan dozlarda tek bafl›na genifl bant UVB tedavisi hafif psöri-azisli hastalar› tek bafl›na tedavi etti¤i görülmüfltür. As›l büyük geliflme 1980'lerin ortalar›nda 311-313 nm dalga boyunda dar bant UVB emisyonundaki flöresan lam-balar›n keflfi ile olmufltur. Bu dar spektrum özellikle Y Ya az z› ›fl flm ma a A Ad dr re es si i/ /A Ad dd dr re es ss s f fo or r C Co or rr re es sp po on nd de en nc ce e: : Dr. Ayten Ferahbafl, Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastal›klar Anabilim Dal› 38039-Talas, Kayseri, Türkiye E-posta: ferahbas@erciyes.edu.tr Özet Son y›llarda yeni emisyon spektrumlar› ile fototerapi cihazlar›ndaki geliflmeler deri hastal›klar›n›n tedavisinde bu cihazlar›n rolünün artmas›na yol açm›flt›r. Bu geliflmeye en iyi örnek özellikle psöriazis ve vitiligo tedavisinde 311 nm UVB fototerapisinin artan s›kl›kta kullan›m›d›r. Bir di¤er örnek 340-400 nm dalga boyunda UVA1'dir. UVA1 ilk kez atopik dermatit tedavisinde kullan›lm›fl ancak bir çok deri hastal›¤›nda da etkili bulunmufltur. Bu derleme deri hastal›klar›n›n tedavisinde halen kullan›lan UV ile fototerapi protokolleri ve son literatür verilerine dayanarak haz›rlanm›flt›r. Elbette etkili kullan›mda olan di¤er protokoller de bulunmaktad›r. Summary Over the past few years, the development of irradiation devices with new emission spectra has led to an expanded role for phototherapy in the treatment of skin diseases. This development is best illustrated by the increasing frequency with which 311 nm UVB phototherapy is used for the treatment of psoriasis and vitiligo, especially. Another example is UVA1 340-400 nm. UVA1 was first used to treat patients with atopic dermatitis, but it has been found to be efficacious in several other skin diseases. This is overview of the protocols for phototherapy with UV in the treatment of skin diseases as currently used according to recent literature review. There are, of course, other protocols in use that are effective. (Turkderm 2010; 44 Suppl 2: 67-72)
fatcat:6iqukyiv6rc3vp3reo2fh5zg5m