Paternalist Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkide Temel Benlik Değerlendirmesinin Düzenleyici Etkisi: Dış Ticaret Firmalarında Bir Araştırma

Aslıhan TURGUT, Güler SAĞLAM ARI
2021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi  
Uluslararası iş çevresinde faaliyet gösteren işletmelerin değişimlere hızlı tepki vermesi ve rekabet üstünlüğü sağlamasında personel güçlendirme önemli bir değişkendir. Çalışanların kendilerini güçlendirilmiş hissetmesinde etkili olan öncül değişkenleri ortaya koymak işletmelerin uygulamalarını yönlendirecektir. Bu çalışmada, paternalist liderlik ile psikolojik güçlendirme arasındaki ilişki ve bu ilişkide temel benlik değerlendirmesinin düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Araştırma verileri
more » ... eri' de üç farklı sanayi bölgesinde faaliyet gösteren dış ticaret firmalarından tabakalı örneklemle seçilen 274 katılımcıdan elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon, doğrusal ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda paternalist liderlik ile psikolojik güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunmuş, bu ilişkide temel benlik değerlendirmesinin düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.29249/selcuksbmyd.976203 fatcat:yx53zc5ljzc65nd3uf56unlc44