KÜRESELLEŞMEDEN GERİ DÖNÜŞ: KÜRESELLEŞME, YARI KÜRESELLEŞME VE TERSİNE KÜRESELLE

Recai COŞKUN
2016 Kesit Akademi  
Çalışma, küreselleşme kavramı çevresinde yapılan tartışmaları 25 yıllık bir süreçte ele almakta ve "küreselleşmecilerin" küçük bulgulardan büyük çıkarımlar yapmaları nedeniyle ana önermelerinin verilerle desteklenmediği ve dolayısıyla reddedildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, küreselleşmecilerin olguya oldukça ideolojik dürtülerle yaklaşmaları ve iddialarını bilimsel verilerle desteklememeleri nedeniyle konu hakkındaki tartışmalarının doğal olarak spekülatif olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada
more » ... rtışılan ve küreselleşmeciler tarafından öne sürülen üç ana önerme şunlardır: i)Sosyal demokrasi önderliğindeki tek kutuplu bir dünya düzeni insanlık için tek seçenek olarak ortaya çıkmaktadır; ii) Ekonomik küreselleşme geri dönülemez bir gidişattır; iii) Küreselleşme çağında ulus-devletin varlığını sürdürmesi ihtimali oldukça düşüktür. Tartışmamız, 25 yıllık dönemdeki gelişmeler ışığında bu önermelerin hepsinin reddedildiğini ortaya koymaktadır. Ek olarak, küreselleşmeye atfedilen birçok gelişmenin gerçekte sermayenin tekelleşmesinin yapay ürünleri olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak, ilgili yazında küreselleşmenin giderek daha az çekici ve daha az görünür olduğu; buna karşılık "yarı küreselleşme" ve "tersine küreselleşme" gibi terimlerin ise daha çok göze çarptıkları saptanmıştır.
doi:10.18020/kesit.1098 fatcat:stknhbnxingrhk3twcaemumoo4