XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TOÁN 2018 CHO BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nguyễn Thị Diệu, Lê Thái Bảo Thiên Trung
<span title="2020-05-29">2020</span> <i title="Ho Chi Minh University of Education"> Tạp chí Khoa học </i> &nbsp;
Thống kê và xác suất đã trở thành một mạch kiến thức chính cần dạy trong chương trình giáo dục phổ thông môn toán 2018. Giáo viên gặp nhiều khó khăn vì lần đầu tiên phải dạy những nội dung mới về thống kê. Trong bối cảnh một chương trình có nhiều sách giáo khoa, giáo viên phải chủ động thiết kế nội dung dạy học bằng cách phân tích những yêu cầu cần đạt về nội dung và năng lực trong chương trình và tham khảo từ những tài liệu dạy học khác nhau như sách giáo khoa trong nước và ngoài nước. Giới
more &raquo; ... trong việc dạy học thống kê ở bậc trung học cơ sở, phân tích của chúng tôi cho thấy sự xuất hiện của các biểu đồ và mối liên hệ giữa chúng theo từng cấp lớp. Hơn nữa, một quy trình thiết kế dạy học được chúng tôi xây dựng, vận dụng trong nghiên cứu này và đúc kết thành những nội dung dạy học phù hợp. Giáo viên có thể tham khảo những hoạt động dạy học cụ thể trong bài báo liên quan đến việc chọn lựa biểu diễn dữ liệu giữa các biểu đồ thống kê đồng thời góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học. Các tình huống dạy học được đề xuất đều gắn với thực tiễn. Các bối cảnh thực tiễn này gần gũi và phù hợp với tâm lí học sinh bậc trung học cơ sở.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.5.2716(2020)">doi:10.54607/hcmue.js.17.5.2716(2020)</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/si5egbza5fhmdbdlbetyj3dszm">fatcat:si5egbza5fhmdbdlbetyj3dszm</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20211208000604/http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/download/2716/2659" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/63/c7/63c743e760b5c148f21bf4e773ee95f78475c875.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.5.2716(2020)"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="external alternate icon"></i> Publisher / doi.org </button> </a>