Οπτικοακουστικός Γραμματισμός, Εκπαιδευτικό Δράμα και Δημιουργική Γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ιωάννα Κωνσταντίνου Μυλωνά
2020
Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιχειρεί να εντάξει την Εικόνα -ειδικότερα το Έργο Τέχνης- και το Εκπαιδευτικό Δράμα στη σχολική καθημερινότητα της διδακτικής της λογοτεχνίας ως εμπειρικά συμμετοχικά εργαλεία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Τα αντιμετωπίζει ως ερεθίσματα πρόκλησης της μαθητικής δημιουργικότητας στο προσυγγραφικό στάδιο δόμησης γραπτών κειμένων, θεωρώντας ότι αναπτύσσουν την αποκλίνουσα στάση, συμβάλλουν στη βίωση φανταστικών κόσμων, καλλιεργούν την
more » ... ση και οδηγούν εν τέλει στην παραγωγή πρωτότυπων και οργανωμένων κειμένων. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στα τρία τμήματα της Β΄ τάξης επαρχιακού γυμνασίου του Ν. Ημαθίας και διερεύνησε, βάσει του μοντέλου-πρότασης του Σ. Γρόσδου για αξιολόγηση γραπτών προερχόμενων από διαδικασίες δημιουργικής γραφής, τη συγκέντρωση δημιουργικών και δομικών χαρα-κτηριστικών στα μαθητικά αφηγήματα, τα οποία παρήχθησαν με χρήση διαφορετικού ερεθίσματος ανά τμήμα. Τα πορίσματά της υποδεικνύουν πως το εκπαιδευτικό δράμα υπερτερεί ελαφρώς του έργου τέχνης ως ερέθισμα για την παραγωγή γραπτού λόγου με συγκεκριμένα δημιουργικά χαρακτηριστικά, ενώ και τα δύο (δράμα και έργο τέχνης) παρωθούν τον μαθητή αποτελεσματικότερα έναντι του κειμένου, οπότε καταληκτικά προτείνεται η συνδυασμένη χρήση των δύο ερεθισμάτων ή μεθόδων, επειδή κρίνεται πως μεγιστοποιούν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συλλογή των δεδομένων χρησιμο-ποιήθηκαν τα κείμενα των μαθητών, τα οποία δέχτηκαν ποιοτικού χαρακτήρα ανάλυση κυρίως, παράλληλα με την άτυπη, συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας.
doi:10.26262/heal.auth.ir.319549 fatcat:v7cfrmpotbhujn7kdipazbryea