Contents of Urinary System Stones in North Marmara Region and Their Distribution by Gender

Ekrem Güner, Kamil Gökhan Şeker
2020 Journal of Urological Surgery  
Amaç: Üreter veya böbrek taşı sebebiyle opere edilen veya spontan taş düşüren hastaların taş analiz sonuçlarını değerlendirerek ülkemizdeki böbrek taşlarının içeriğini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1999-2019 yılları arasında üreter veya böbrek taşları sebebiyle opere edilen veya spontan taş düşüren ürolitiazis hastalarının verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Toplam 1304 üriner sistem taş analizi sonucu elde edildi. Hastaların 869'u (%66,6) erkek, 435'i
more » ... erkek, 435'i (%33,4) kadındı. Erkek/kadın oranı 1,99:1 idi. Hastaların yaş ortalaması 43,2±15,3 idi. 1304 üriner sistem taşından 734'ü (%56,3) tek bir bileşene sahipken, 570'i (%43,7) birden fazla bileşen içermekteydi. En yaygın taş tipi kalsiyum okzalat monohidrat (%43) taşı ve ikinci en sık taş tipi ise kalsiyum okzalat monohidrat ve kalsiyum okzalat dihidrat (%21,3) bileşimiydi. Ürik asit taşı oranı %6,8 ve sistin taşı oranı %2,1 idi. Üriner sistem taşlarında herhangi bir miktarda kalsiyum okzalat, ürik asit ve sistin sırasıyla %85,3, %12,2 ve %5,4 oranında gözlendi. Sonuç: Üriner sistem taş hastalığı Türkiye'de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık iki kat daha sık görülmektedir ve en yaygın taş bileşeni kalsiyum oksalattır. Objective: We aimed to determine the contents of kidney stones in our country by evaluating the results of the stone analysis of patients who underwent surgery due to ureteral or kidney stones or experienced spontaneous stone expulsion. Materials and Methods: Data of patients with urolithiasis who underwent surgery due to ureteral or kidney stones or experienced spontaneous stone expulsion in our clinic between 1999 and 2019 were retrospectively analyzed. Results: Results of 1304 urinary system stone analyses were obtained. 869 (66.6%) patients were male and 435 (33.4%) were female. The maleto-female ratio was 1.99:1. The mean age of the patients was 43.2±15.3 years. Among 1304 urinary system stones, 734 (56.3%) had a single component, while 570 (43.7%) contained more than one substance. The most common stone type was calcium oxalate monohydrate (43%) and the second most common stone type was the composition of calcium oxalate monohydrate and calcium oxalate dihydrate (21.3%). The rate of uric acid stone was 6.8% and the rate of cystine stone was 2.1%. Any amount of calcium oxalate, uric acid and cystine were observed in 85.3%, 12.2% and 5.4% of urinary tract stones, respectively. Conclusion: Urinary system stone disease is approximately two times more frequent in men than in women in Turkiye and the most common stone component is calcium oxalate. Abstract Cite this article as: Güner E, Şeker KG.
doi:10.4274/jus.galenos.2019.3037 fatcat:ghlutx2ferbwtl6c7xy44zkwsi