بررسی تأثیر تزریق سرمایه بر عملکرد بانک‌های دولتی

میثم امیری, محمدعلی دهقان دهنوی, مژگان رضایی
2020 مطالعات مالی و بانکداری اسلامی  
یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانک‎ها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ارزان‎قیمت تحت فشار قرار دهد، پرسشی مطرح می‌شود که تزریق سرمایه بر عملکرد بانک‌های دولتی چه تأثیری دارد؟ بر این اساس، در تحقیق حاضر با به‌کارگیری رویکرد پانل دیتا، تأثیر
more » ... پانل دیتا، تأثیر تزریق سرمایه دولت بر حاشیه سود بانک‌های دولتی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی بانک‌ها، در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۷۹ بررسی شد. نتایج نشان داد که حاشیه سود هر سال، از تزریق سرمایه آن سال و سال قبل اثر مثبت می‌پذیرد. علاوه بر این، در میان متغیرهای کنترلی، اندازه نسبی، ریسک اعتباری، خالص درآمد غیربهره‌ای، ناکارایی عملیاتی و نرخ تورم دارای اثر مثبت و توان دوم نسبت سرمایه، لگاریتم تسهیلات، ذخایر قانونی و ناکارایی مدیریت بانک دارای اثر منفی بر حاشیه سود بانک‌های دولتی بودند.
doi:10.22034/jifb.2020.167666.1119 doaj:4101fd3a89cb404e93da010092016d99 fatcat:ah34l2k25rcupayicrdpv52xf4