Surgery for ingrowing nail is an effective treatment choice in an urban region

Tonguç Utku Yılmaz
2014 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı; tırnak batması şikayeti olan kırsal kesimdeki hastalarda risk faktörlerinin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesidir. Yöntemler: Bu tanımlayıcı prospektif çalışma 6 ay süreyle kırsal kesimde bulunan bir Genel Cerrahi polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların cinsiyeti, tırnak batması risk faktörleri, yaşı ve daha önceki tedavileri hakkında bilgi toplanmıştır. Vücut kitle indeksi, ikinci ayak parmağının ayak başparmağına oranı, ayak baş parmağının çapının
more » ... parmağının çapının tırnak genişliğine oranı hesaplanmıştır. Evre II ve III tırnak batması olguları Winograd yöntemi ile tedavi edilmiştir. Hastalar rekürens ve komplikasyonlar açısından yaklaşık 6 ay süreyle takip edilmiştir. Bulgular: Toplam 61 hasta tedavi edilmiştir. Kadın erkek oranı 33/28'dir. Ortalama yaş 24,8±11,8 yıl idi. Ortalama vücut kitle indeksi 28,5±5,3. Dar ayakkabı giyme, uygunsuz tırnak kesimi en önemli sebepler arasındadır. Toplam 44 hastada en az 1 kez antibiyotik tedavi öyküsü bulunmaktadır. Semptomlar gebelik sonrası artış saptanmıştır (%66,7). Lateral yerleşim ikinci parmağın uzun olduğu olgularda belirgindir. Postoperatif 5 (%8,2) hastada enfeksiyon 1 (%1,6) hastada rekürens izlenmiştir. Sonuç: Tırnak batması kırsal kesimde artmış risk faktörleri nedeniyle önemli bir problemdir. Winograd yöntemi düşük rekürens ve yüksek hasta başarısı ile uygulaması kolay tercih edilebilir bir yöntemdir. Anahtar kelimeler: Tırnak batması, kırsal kesim, Winograd, halluks patolojileri ABSTRACT Objectives: The aim of this study is to evaluate the risk factors and treatment outcomes of patients with ingrowing nails in an urban region. Methods: This descriptive prospective study was performed in a General Surgery outpatient clinic in an urban region for 6 months. The data about sex, risk factors, age, history of previous medication were obtained. Body mass index, the ratio of second toe to the length of hallux, the ratio of the diameter of hallux to width of hallux nail were calculated. The ingrowing nails with stage II and III were treated by Winograd method. The patients were followed for recurrences and complications for nearly 6 months. Results: Total 61 patients were treated. Female to male ratio was 33/28. The man age was 24.8±11.8. The mean BMI was 28.5±5.3. Tight shoes, improper nail trimming were the leading etiological factors. Total 44 patients had a history of at least one time antibiotic usage history. Symptoms were found to be increased after pregnancy (66.7%). Lateral localization was significantly higher in patients with longer second toe than the hallux. There were 5 postoperative infections (8.2%) and only one (1.6%) recurrence. Conclusion: Ingrowing nail is an important problem because of increased risk factors in urban region. Winograd method which is an easy method with low recurrence and high patient satisfaction can be preferred. J Clin Exp Invest 2014; 5 (1): 45-47
doi:10.5799/ahinjs.01.2014.01.0357 fatcat:gzcqx4v4nzfjzoxwusr5jio7kq