THE INFLUENCE OF Zr+ ION-BEAM PROCESSING ON STRUCTURE AND FATIGUE DURABILITY OF 30CrMnSiNi2 STEEL

I. V. Vlasov, S. V. Panin, V. P. Sergeev, Sunder Ramasubbu, P. O. Marushchyak
2015 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2014-12-56-62 fatcat:g7in3zidy5fafefwp2fyi4s52i