Біологічний матеріал як об'єкт цивільних правовідносин щодо створення та використання біобанків в Україні

Квіт Н. М.
2019 Zenodo  
Висвітлюється проблема визначення правового режиму людських анатомічних та біологічних матеріалів та тіла людини загалом у контексті діяльності у сфері трансплантації та у сфері використання біобанків. Визначається можливість віднесення таких особливих об'єктів до об'єктів цивільних прав, їх уречевлений характер та його вплив на визначення правового режиму та можливість віднесення анатомічних/біологічних матеріалів до об'єктів речового права та допустимість поширення на них права власності.
more » ... лядаються іноземні наукові підходи до вирішення цього питання та іноземна судова практика. На основі проведеного аналізу доктринальних позицій, чинного цивільного законодавства, іноземного досвіду автор виключає поширення на анатомічні/біологічні матеріали права власності, натомість формулює концепцію, яка ґрунтується на особливому особистому зв'язку особи зі "своїм" біологічним/анатомічним матеріалом, який обумовлює право розпорядження такими об'єктами в рамках, встановлених виключно законодавством. This article is devoted to the problem of determining the legal regime of human anatomical and biological materials and human body in general in the context of activities in the field of transplantation and in the use of biobanks. Consideration is given to the possibility of assigning such special objects to civil rights objects, their enforced nature and its influence on the definition of the legal regime, as well as the possibility of anatomical/biological materials being classified as objects of property law. Foreign, including German scientific approaches to this issue and foreign jurisprudence are considered. On the basis of the analysis of doctrinal positions, current civil legislation, foreign experience, the author excludes the distribution of property rights upon the anatomical / biological material, since this is inherently contrary to the principle of the prohibition of commercialization of the human body. Instead, a concept based on the special personal relationship of a person with "his" biological/anatomical mate [...]
doi:10.5281/zenodo.3240909 fatcat:ltopbbmb65bkxaxvoxtg6k5kjq