INSTYTUCJE OPIEKI W LUBLINIE W XIX WIEKU

Wiesław Partyka
2022 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika  
Celem artykułu jest ukazanie różnych form opieki nad ludźmi ubogimi w Lublinie w XIX wieku. Praca ma na celu nie tylko przedstawienie pewnego stanu rzeczy, jaki istniał w danym okresie, ale również ukazanie dobrych praktyk, które mogą być inspiracją do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. W pracy wykorzystane zostały źródła archiwalne, źródła drukowane oraz literatura przedmiotowa. W omawianym okresie w Lublinie funkcjonowało kilka domów schronienia
more » ... ytułków) przeznaczonych dla ubogich różnych wyznań oraz ochronki dla dzieci polskich i żydowskich. Niektóre z tych instytucji miały proweniencję średniowieczną i w ciągu wieków ulegały różnym zmianom, a niektóre były odpowiedzią na bieżące potrzeby i powstawały jako wyraz zaangażowania społecznego szerokich warstw społecznych. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, możliwe było udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym, co przekładało się również na budowanie solidarności społecznej i miało wymiar giej zaś powstawały zręby nowoczesnego systemu opiekuńczego budowanego w oparciu o solidaryzm i wzajemną odpowiedzialność za drugiego człowieka. wychowawczy. W omawianym okresie opieka społeczna na skutek zmian społecznych, gospodarczych i politycznych zaczęła ulegać istotnym zmianom. Z jednej strony funkcjonował jeszcze przedrozbiorowy model opieki, z drugiej zaś powstawały zręby nowoczesnego systemu opiekuńczego budowanego w oparciu o solidaryzm i wzajemną odpowiedzialność za drugiego człowieka.
doi:10.12775/aunc_ped.2021.015 fatcat:xrv7rxihyrhglnxvazkmmnxzjy