Phosphorescent co-crystal assembled by 1,4-diiodotetrafluorobenzene with carbazole based on C–I⋯π halogen bonding

Hai Yue Gao, Qian Jin Shen, Xiao Ran Zhao, Xiao Qing Yan, Xue Pang, Wei Jun Jin
2012 Journal of Materials Chemistry  
doi:10.1039/c2jm16257a fatcat:dhatx5a75jeu5iub32q2vhk2xa