4' -κυανο και 4' -δεοξυ-κυανο πυρανονουκλεοζίτες ως νέοι κυτταροτοξικοί παράγοντες: σύνθεση και βιολογική αποτίμηση [article]

Θωμαή Καζάλη, University Of Thessaly, University Of Thessaly, Δημήτρης Κομιώτης
2016
In recent years is growing the use of drugs to treat diseases, which in majority are known as natural nucleoside analogues. These compounds have shown to exhibit significant anticancer, antiviral and antibiotic action. This fact led to the synthesis of new modified nucleosides which are expected to play a key role in many treatments. An important class of these compounds is nucleosides with marked structural variations in the sugar moiety. Many analogous derivatives have been synthesized and
more » ... luated for their potential biological properties. Thus, aim of this research is the synthesis and biological evaluation of new 4΄ cyano pyranonucleoside analogues.
doi:10.26253/heal.uth.5396 fatcat:wdjrogjqtjaztd7srplfr7ri4i