The application of international environmental law in armed conflicts

Radivojevic Zoran, Raicevic Nebojsa
2012 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Рад је посвећен проблему заштите животне средине током оружаних сукоба, при чему се главна пажња усмерава на испитивање могућности примене међународног еколошког права у оружаним сукобима. У првом делу рада су представљена правила међународног хуманитарног права од значаја за заштиту животне средине садржана у различитим изворима ове гране права (међународним уговорима, међународним обичајима и општима начелима). У том делу је указано на слабости и недостатке еколошких одредби
more » ... их одредби међународног хуманитарног права, како оних традиционалних од посредног значаја за заштиту животне средине, тако и савремених правила која, углавном, на директан начин штите животну средину. Други део рада посвећен је примењивим правилима међународног еколошког права у оружаним сукобима. Најпре се испитује могућност примене вишестраних еколошких угoвора у оружаним сукобима. Том приликом се указује на постојање различитих категорија таквих уговора, при чему је највећа пажња посвећена уговорима који не садрже одредбе о сопственој примени током оружаних сукоба. Потом се анализира примена правила међународног обичајног еколошког права за време оружаних сукоба. Та правила имају далеко мањи значај у поређењу са међународним уговорима и своде се само на неколико општих принципа за које се може сматрати да данас представљају норме обичајног права. На крају, испи-
doi:10.5937/zrpfns46-2011 fatcat:exgryxd7qncn5ctwrru7wnxqzu