THE ORIGINS AND GENESIS OF THE UKRAINIAN PEDAGOGICAL SCIENTIFIC BIOGRAPHY FORMATION (IX CENTURY– THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY)

Iryna Rozman, Boris Savchuk
2018 Scientific Bulletin of Uzhhorod University Series «Pedagogy Social Work»  
Розман Ірина Іллівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна rozmanii@ukr.net Савчук Борис Петрович доктор історичних наук, професор професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м.Івано-Франківськ, Україна boris_savchuk@ukr.net ВИТОКИ І ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ІХ СТ.
more » ... ДИНА ХІХ СТ.) Анотація. Актуальність дослідження заявленої у назві статті проблеми полягає у двох аспектах: науковотеоретичному, зумовленому недостатнім рівнем її дослідження в сучасній українській історико-педагогічній науці, та освітньо-педагогічному, що визначається потребою персоніфікації змісту навчальних дисциплін, які забезпечують підготовку майбутніх педагогів. Мета статті полягає у тому, щоб, виходячи з аналізу історикопедагогічних джерел, у ракурсі сучасного наукового дискурсу з'ясувати витоки і ґенезу формування української педагогічної біографістики у ІХ -середині ХІХ ст. У процесі дослідження використовувалися різні групи методів: загальнонаукові (аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і порівняння та ін.); дисциплінарні, які використовуються в історико-педагогічній науці, та міждисциплінарні (історико-генетичний, історико-структурний, історичної актуалізації, порівняльно-історичний, періодизації, та ін.); частково наукові, (наратив, контент аналіз, дискурс-аналіз, системно-структурний аналізу) тощо. Результати дослідження полягають у визначенні символічного початку формування української педагогічної біографістики (поява твору «Повчання Володимира Мономаха» (1116, 1118) та основних етапів розвитку цього процесу: літописний (ХІІ -XVIII ст., з перервами); агіографічний (ХІ -XVII ст.); «джерелознавчий» (XV -60-ті рр. ХІХ ст.). Здійснено аналіз визначних пам'яток давньоруської писемності (літописи, житія, агіографічні твори тощо), які становлять важливе джерело педагогічної біографістики та історії української педагогіки. Ключові слова: педагогічна біографістика, історико-педагогічна наука, давньоруські літописи, житійна література, агіографічні твори.
doi:10.24144/2524-0609.2018.42.213-217 fatcat:cyop3b35wbcwxj6xd6baebq2hm