Effects of adjuvant therapy with anluohuaxian capsule on serum inflammatory factors, hepatic fibrosis indexes and immune function in patients with hepatitis B cirrhosis

Tong-Hua Wang, Xi-Han Zhou, Shou-Gao He, Jian-Wei Su, Qi Jiang, Gao-Yu Hu, Tong-Hua Wang
2017 Journal of Hainan Medical University   unpublished
fatcat:knu3zyntjzdjjbwznox74xrtzm