Surface Modification of SUS430 Interconnect with MnCo$lt;inf$gt;2$lt;/inf$gt;O$lt;inf$gt;4$lt;/inf$gt; Coating

CAO Xi-Wen, LUO Ling-Hong, XU Xu, CHENG Liang, SHI Ji-Jun, YU Hui
2016 Journal of Inorganic Materials  
doi:10.15541/jim20150274 fatcat:ndeqegbt6zcy5fnwvssfcqbwfa