The Governmental Regulation, Certification of Production and Sale of Organic Products in Ukraine
Державне регулювання, сертифікація виробництва та реалізація органічної продукції в Україні

A. I. Livinskyi, Odesa State Agrarian University
2020 Bìznes Inform  
Лівінський А. І. Державне регулювання, сертифікація виробництва та реалізація органічної продукції в Україні Мета статті -проаналізувати вимоги до виробництва органічної продукції рослинництва відповідно до європейського та українського законодавства з органічного виробництва, а також визначити тенденції розвитку органічного ринку та порівняти отримані показники в контексті розвитку концепції екологічного маркетингу. Доведено, що екологобезпечне виробництво має позитивну динаміку зростання в
more » ... ому світі та, зокрема, в Україні та країнах Європейського Союзу. Можна стверджувати, що Україна досить стрімко розвивається в цьому напрямі, а вітчизняні виробники органічної продукції можуть бути конкурентоспроможними на ринках країн Європи, зважаючи на природно-ресурсний потенціал та позитивну динаміку фінансово-економічних показників. Встановлено теоретичне і практичне підтвердження того, що завдяки розвитку концепції екологічного маркетингу вітчизняні аграрні підприємства можуть не лише виготовляти екологічно безпечну органічну продукцію, а й бути конкурентоспроможними на ринках Європейського Союзу з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку, сучасної позитивної динаміки цього напряму та природно-ресурсного потенціалу країни. З урахуванням проведеного аналізу, законів з органічного виробництва сільськогосподарської продукції українського та європейського законодавства та динаміки світового розвитку аграрного ринку зроблено висновок, що на сьогодні органічний рух є перспективним та актуальним напрямком в економічній діяльності як Європейського Союзу, так і України. Зростання кількості операторів аграрного виробництва, які виконують вимоги з органічного виробництва сільськогосподарської продукції, та збільшення площі органічних земель в Україні, Європейському Союзі та у світі говорить про стрімке зростання органічного виробництва. Ключові слова: органічна продукція, законодавче забезпечення, сертифікація, державне регулювання, якість продукції, екологічно безпечна продукція. Лівінський Анатолій Іванович -доктор економічних наук, доцент, доцент кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, Одеса, 65012, Україна) E-mail: Livinski_69@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2337-3884 УДК 332.025.1 JEL: Q18; Q19 Ливинский А. И. Государственное регулирование, сертификация производства и реализация органической продукции в Украине Цель статьи -проанализировать требования к производству органической продукции растениеводства согласно европейскому и украинскому законодательству по органическому производству, а также определить тенденции развития органического рынка и сравнить полученные показатели в контексте развития концепции экологического маркетинга. Доказано, что экологобезопасное производство имеет положительную динамику роста во всем мире и, в частности, в Украине и странах Европейского Союза. Можно утверждать, что Украина довольно стремительно развивается в этом направлении, а отечественные производители органической продукции могут быть конкурентоспособными на рынках стран Европы, принимая во внимание природно-ресурсный потенциал и положительную динамику финансово-экономических показателей. Установлено теоретические и практические подтверждения того, что благодаря развитию концепции экологического маркетинга отечественные аграрные предприятия могут не только изготовлять экологически безопасную органическую продукцию, но и быть конкурентоспособными на рынках Европейского Союза в аспекте евроинтеграционного вектора развития, современной положительной динамики этого направления и природно-ресурсного потенциала страны. С учетом проведенного анализа, законов по органическому производству сельскохозяйственной продукции украинского и европейского законодательства и динамики мирового развития аграрного рынка сделан вывод, что на сегодняшний день органическое движение является перспективным и актуальным направлением в экономической деятельности как Европейского Союза, так и Украины. Рост количества операторов аграрного производства, которые выполняют требования по органическому производству сельскохозяйственной продукции, и увеличение площади органических земель в Украине, Европейском Союзе и в мире говорит о стремительном росте органического производства. Ключевые слова: органическая продукция, законодательное обеспечение, сертификация, государственное регулирование, качество продукции, экологически безопасная продукция. Табл.: 2. Библ.: 16. Ливинский Анатолий Иванович -доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры генетики, розведення та кормления сельскохозяйственных животных, Одесский государственный аграрный университет (ул. Пантелеймоновская, 13, Одесса, 65012, Украина) E-mail: Livinski_69@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2337-3884 UDC 332.025.1 JEL: Q18; Q19 Livinskyi A. I. The Governmental Regulation, Certification of Production and Sale of Organic Products in Ukraine The article is aimed at analyzing the requirements for the production of organic crop products in accordance both with European and Ukrainian legislation on organic production, as well as defining trends of the organic market and comparing the results in the context of the development of the conception of ecological marketing. It is proved that environmentally friendly production has positive growth dynamics all over the world and, in particular, in Ukraine and the European Union. It can be stated that Ukraine is developing quite rapidly in this direction, and the domestic producers of organic products can be competitive
doi:10.32983/2222-4459-2020-6-167-173 fatcat:g2yt3uqj6raw7cy7uihi35hs7u