Metal accumulation and tolerance of selected plants of asbestos tailings (Stragari)

Snezana Brankovic, Radmila Glisic, Vera Djekic, Мarija Marin
2015 Hemijska Industrija  
математички факултет, Институт за биологију и екологију, Крагујевац, Србија 2 Истраживачко-развојни Центар, Центар за стрна жита, Крагујевац, Србија 3 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Београд, Србија Извод Циљ овог рада био је да се одреди концентрација 11 метала у земљишту и одабраним врстама биљака на јаловишту азбеста код Страгара, као и да се утврди која врста показује најбољу акумулацију и толеранцију на испитиване метале. Садржај метала у биљкама био је различит, зависио је од
more » ... ит, зависио је од биљне врсте и врсте метала. Концентрације Ni и Cr у истраживаном земљишту прелазиле су прописане ремедијационе вредности, као и максимално дозвољене концентрације ових метала у земљишту, а концентрације Cd и Co граничне вредности за дате метале у земљишту сагласно уредби и правилнику Републике Србије. Код врсте Sanguisorba minor утврђена је толеранција на више метала. Код врсте Euphorbia cyparissias биолошки апсорпциони коефицијенти били су већи од један за Zn и Cu, а код врста Eryngium serbicum и Sanguisorba minor већи од два за Cu. Ključne reči: акумулација метала, толеранција, јаловиште азбеста, биљке. НАУЧНИ РАД
doi:10.2298/hemind131017045b fatcat:2ebmjwbtu5df7jsfaghls4jsy4