Wealth tax: the state and application trends in OECD countries

Mykhailo Sverdan
2015 Socio-Economic Research Bulletin  
УДК 336:226 Михайло Михайлович СВЕРДАН кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Університет економіки та права «КРОК», е-mail: sverdanof@ukr.net ПОДАТОК НА БАГАТСТВО: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КРАЇНАХ ОЕСР Свердан, М. М. Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР / Михайло Михайлович Свердан // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). -Одеса: Одеський
more » ... ональний економічний університет. -2015. -Вип. 3. -№ 58. -С. 248-261. Анотація. У статті досліджено фінансовий зміст податку на багатство та передумови його введення. Розглянуто особливості функціонування податку на багатство в умовах ринкової соціально орієнтованої економіки. Визначено найбільш важливу специфіку функціонування податку на багатство в країнах ОЕСР. Досліджено чинники, які обумовлюють становище й перетворення податку на багатство в сучасних умовах. Ключові слова: податки; багатство; податок на багатство; оподаткування; податкова політика; податкова система. Михаил Михайлович СВЕРДАН кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и аудита, Университет экономики и права «КРОК», е-mail: sverdanof@ukr.net НАЛОГ НА БОГАТСТВО: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАНАХ ОЭСР Свердан, М. М. Налог на богатство: состояние и тенденции применения в странах ОЭСР / Михаил Михайлович Свердан // Вестник социально-экономических исследований: сб. науч. трудов; под ред.: М. И. Зверякова (глав. ред.) и др. (ISSN 2313-4569). -Одесса: Одесский национальный экономический университет. -2015. -Вип. 3. -№ 58. -С. 248-261. Аннотация. В статье исследованы финансовое содержание налога на богатство и предпосылки его введения. Рассмотрены особенности функционирования налога на богатство в условиях рыночной социально ориентированной экономики. Определена наиболее важная специфика функционирования налога на богатство в странах ОЭСР. Исследованы факторы, которые обуславливают положение и преобразование налога на богатство в современных условиях. Ключевые слова: налоги; богатство; налог на богатство; налогообложение; налоговая политика; налоговая система. Sverdan, M. (2015), Wealth tax: the state and application trends in OECD countries. Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Podatok na bahatstvo: stan ta tendentsii zastosuvannia v krainah OESR; red.: М.I. Zveriakova (gol. red.) ta in.], Socio-economic research bulletin (ISSN 2313-4569), Abstract. The financial essence of the wealth tax and its introduction preconditions are investigated in the article. The specificity of the functioning of wealth tax in a market social oriented economy is considered. The most important features of wealth tax functioning in OECD countries are determined. The factors that determine the position and converting of the wealth tax under modern conditions are researched. Вісник соціально-економічних досліджень, випуск 3 (58), 2015 ISSN 2313-4569 249 JEL classification: E620, H220 Постановка проблеми у загальному вигляді. Податкам належить вагоме значення в житті держави й суспільства. Насамперед, вони відіграють важливу роль в реалізації функцій держави. Податки є основою фіскальної макроекономічної політики держави, головним способом мобілізації бюджетних доходів, що створює належне підґрунтя для фінансування розвитку соціальної інфраструктури в суспільстві. Зміст оподаткування полягає в розподілі (перерозподілі) суспільних доходів. Податки є найважливішими фінансовими регуляторами, які забезпечують вилучення та перерозподіл створеного в суспільстві національного доходу і концентрацію певної його частини у фондах грошових ресурсів держави. Фіскальна функція оподаткування створює об'єктивні передумови для втручання держави в економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, чим обумовлюється не тільки розподільний, але й регулятивний вплив. Через податкове регулятивнорозподільне втручання держави в економіку здійснюється перерозподіл суспільних доходів в країні, а за допомогою елементів податку встановлюються вартісні пропорції такого розподілу. Впливаючи на пропорції функціонування ресурсів в економіці, оподаткування значною мірою обумовлює процеси генерації доходів, їх рух та розміщення, інвестування, платоспроможний попит, нагромадження капіталу та власності. Конкретизуючи розподіл суспільних доходів шляхом оподаткування, варто зазначити, що держава визначає як масштаби податкових стосунків в цілому, так і рамки податкових відносин з окремими категоріями платників податків зокрема. Фінансова наука досліджує оподаткування як специфічний спосіб економічних відносин держави та суспільства, різних соціальних груп та безпосередньо з кожним індивідом. За весь час існування й розвитку податків держава намагається побудувати якісну податкову систему -ефективну, суспільно прийнятну, адекватну реаліям сучасності. Така побудова вимагає врахування та узагальнення світового історичного надбання у сфері оподаткування. Розробка цивілізованої податкової системи передбачає також вироблення в її складі досконалих моделей конкретних податків. Велика заслуга фінансової науки полягає в систематизації податків, розробці їх класифікації, виявленні найважливіших, найбільш ефективних та справедливих форм податків, виробленні практичних рекомендацій при створенні податкових систем. Процес створення і розвитку податкових систем нерозривно пов'язаний з еволюцією суспільства, зі зміною форм державного устрою. Виникнення податків як економічного явища обумовлено поділом суспільства на класи і формуванням державних адміністративних інститутів. Суспільні класи з'явились внаслідок поділу праці та появи приватної власності. А державні органи потребують коштів для фінансового забезпечення виконання покладених на них функцій. У подальшому значення оподаткування все більше посилювалося. Історія оподаткування триває значно більше, ніж сучасна фінансова чи економічна наука. Перші письмові відомості про справляння податків відносяться до XVIII ст. до н.е. Ще в законах стародавнього Вавилону присутні деякі елементи, що збереглися в податковому законодавстві сьогодні; це, зокрема, поділ податків на два види (в царську скарбницю та на місцеві потреби)
doi:10.33987/vsed.3(58).2015.248-261 fatcat:7x6cm2ducnahzoeahqylvbomci