Critical Strain of Non-Homogeneous Rock Masses
不均質性岩盤の限界ひずみについて

Shunsuke Sakurai, Ikuo Kawashima, Akira Tuchida, Shinji Koike, Tomomi Shinoda, Shin-ichi Akutagawa
1996 Doboku Gakkai Ronbunshu  
doi:10.2208/jscej.1996.535_185 fatcat:kxbwod2a6vadddbkkpgymsdady