Fiscal Policy Councils as a Tool of Improving the Quality of the Fiscal Policy
Rady polityki fiskalnej jako narzędzie poprawy jakości polityki fiskalnej

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że politycy mają silną skłonność do zaciągania nadmiernych deficytów budżetowych, a rzeczywista polityka fiskalna często daleko odbiega od wzorca opisanego w podręcznikach ekonomii. Błędy w polityce fiskalnej były jednym z głównych czynników, które wpłynęły na głębokość załamania gospodarczego w niektórych krajach strefy euro w trakcie globalnego kryzysu finansowego. Teoretycznie przed tego typu błędami miały chronić reguły fiskalne, ale w praktyce
more » ... w praktyce zawiodły. Ich niska skuteczność skłania coraz więcej ekonomistów do poparcia koncepcji rad polityki fiskalnej -organów kolegialnych, których zadaniem ma być dbanie o wysoką jakość polityki budżetowej. Zgodnie z danymi MFW na świecie działa obecnie 39 takich rad. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji działania rad polityki fiskalnej dyskutowanych w literaturze przedmiotu, przedstawienie cech obecnie działających rad oraz opis doświadczeń z ich dotychczasowego działania. W badaniu wykorzystano najnowsze dane z bazy MFW 1 . Autor analizuje również, jaki byłby optymalny sposób wprowadzenia rady fiskalnej do polskiego porządku prawnego. Słowa kluczowe: stabilność finansów publicznych; zrównoważenie finansów publicznych; dług publiczny; deficyt budżetowy; reguły fiskalne Klasyfikacja JEL: E62, H5, H6
doi:10.26485/spe/2018/107/14 fatcat:nmvf77aqyrhjra2o3h2m5n7kpy