Contour-aware Recurrent Cross Constraint Network for Salient Object Detection

Cuili Yao, Yuqiu Kong, Lin Feng, Bo Jin, Hui Si
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3042203 fatcat:d6lqogialneh5iuifty7mrfryu