Influence of transition features on gender relations in Serbia

Natalija Micunovic
2006 Filozofija i Društvo  
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Pregledni èlanak Beograd UTICAJ TRANZICIONIH FAKTORA NA RODNE ODNOSE U SRBIJI1 1 Apstrakt: Osna ivanje ena i njihovo ravnopravno uèešaee u društvenom, ekonomskom, politièkom i kulturnom ivotu kao i eliminacija svih oblika porodiène, ekonomske, politièke, obrazovne i svake druge rodne diskriminacije i nasilja nad enama spada u milenjumske ciljeve Ujedinjenih nacija prihvaaeene od Evropske unije i preporuèene vladama svih zemalja u formiranju njihove nacionalne strategije.
doi:10.2298/fid0629089m fatcat:fhlh53ql5zeprdnwfil6iinxty