Tahap Penggunaan serta Persepsi Usahawan Mikro dan Kecil Terhadap E-Dagang

Noor Azuddin Yakob, Nur Hannan Lokman
2022 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities  
Antara strategi dalam membantu meningkatkan hasil jualan usahawan mikro dan kecil adalah melalui e-dagang. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penggunaan media digital dan persepsi usahawan mikro dan kecil terhadap e-dagang. Seramai 615 orang usahawan mikro dan kecil sekitar Lembah Klang dan Kota Kinabalu, Sabah telah terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati kebanyakan responden hanya berada pada tahap asas penggunaan media digital. Manakala persepsi mereka terhadap
more » ... adalah positif secara keseluruhan. Selain itu, hasil kajian mendapati responden di kawasan Lembah Klang lebih ramai menggunakan media digital untuk memasarkan produk berbanding usahawan di Kota Kinabalu, Sabah. Responden di Lembah Klang juga mempunyai persepsi yang lebih positif terhadap e-dagang berbanding dengan responden di Kota Kinabalu, Sabah. Walau bagaimanapun, tiada perbezaan persepsi yang signifikan antara jantina responden terhadap e-dagang. Hasil kajian ini menjelaskan bahawa walaupun tahap penggunaan e-dagang adalah rendah dalam kalangan usahawan mikro dan kecil, namun mereka mempunyai tanggapan yang positif terhadap e-dagang. Penemuan ini boleh dijadikan rujukan kepada agensi-agensi berkaitan bagi menyediakan program intervensi kepada usahawan mikro dan kecil untuk membantu mereka meningkatkan hasil jualan.
doi:10.47405/mjssh.v7i6.1541 fatcat:ewx4sc2rxnhyvhoc52qvfs3hdy