Thermoelectric properties of co-sputtered CoSb 3 thin films as a function of stoichiometry

Zhuang-hao Zheng, Fu Li, Feng Li, Yin-zhen Li, Ping Fan, Jing-ting Luo, Guang-xing Liang, Bo Fan, Ai-hua Zhong
2017 Thin Solid Films  
Ping Fan, et al.. Thermoelectric properties of cosputtered CoSb3 thin films as a function of stoichiometry. Thin Solid Films, Elsevier, 2017, 632, pp.
doi:10.1016/j.tsf.2017.04.044 fatcat:44wft4v7gbbcnfylcb2foox27u