Aleksandra KoŸlak

Uniwersytet Gdañski
unpublished
Zmiany strategii konkurowania podmiotów rynku transportu lotniczego w warunkach globalizacji W artykule omówiono zmiany w strategiach konkurencji podmiotów rynku lotniczego w ostat-nich dekadach. Przedmiotem analizy jest wspó³praca nawi¹zywana miêdzy przewoŸnikami lot-niczymi, a tak¿e miêdzy przedsiêbiorstwami przewozowymi a portami lotniczymi. Celem artyku³u jest wykazanie, i¿ wiele zmian, które zasz³y w poda¿y us³ug transportu lotniczego, by³o odpowiedzi¹ na procesy globalizacji. Za tak¹
more » ... zacji. Za tak¹ zmianê nale¿y uznaae tendencjê do konsolidacji po-da¿owej strony rynku lotniczego oraz wzrost znaczenia kooperacyjnych strategii konkurencji. W transporcie lotniczym w warunkach globalnej konkurencji dominacjê na rynku przewozów pasa¿erskich mog¹ uzyskaae tylko podmioty zdolne do wdro¿enia strategii konkurencji, umo¿li-wiaj¹cej osi¹gniêcie przewagi nad konkurentami, wy¿szego poziomu efektywnooeci ekonomicznej i skutecznego przejmowania popytu dziêki zawieraniu aliansów strategicznych i podejmowaniu wspó³pracy z innymi podmiotami rynku transportowego. S³owa kluczowe: transport lotniczy, linie lotnicze, porty lotnicze, globalizacja, alianse strategiczne Klasyfikacja JEL: F610, M210, R410 Changes in the competition strategies of entities in the air transport market under globalisation The article discusses the changes in the competition strategies of entities in the air transport market in recent decades. The subject of the analysis is cooperation between air carriers and between carriers and airports. The aim of this article is to prove that many changes which have taken place in the supply of air transport services were a response to globalization. Such a change is especially visible in the tendency to consolidate the supply side of the air transport market or in the increasing importance of cooperative competition strategy. In a global competition, the dominant position in the market of passenger air transport can be gained only by entities able to implement suitable strategies of competition. The article argues that such a strategy must allow for achieving a competitive advantage, a higher level of economic efficiency and effective takeover of demand. This, in turn, is enabled by entering strategic alliances and undertaking cooperative agreements with other entities in the air transport market.
fatcat:vzt3j3asabff5bp7mbvheedx3q