SLAUGOS POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Rita Urbanavičė, Rima Rozenbergaitė, Jonas Kairys, Almeda Kurienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina
2020 Health Sciences  
Slaugos politika yra svarbi kiekvienos valstybės tikslingos sveikatos sistemos funkcionavimo dalis. Dėl kintančios socialinės, ekonominės ir demogra­finės padėties yra svarbus nuoseklus slaugos politi­kos formavimas ir kryptingas jos įgyvendinimas, o slaugos politikos vertinimas turi būti nuolatinis. Ty­rimo tikslas – identifikuoti ir ištirti slaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo trukdžius Lietuvoje. Atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas slaugos ekspertų interviu, kuris
more » ... interviu, kuris vyko 2016 metų sau­sio mėnesį. Duomenų rinkimas truko tris savaites. Tyrime dalyvavo aštuoni informantai: keturi slaugos politikos formuotojai ir keturi slaugos politikos įgy­vendintojai. Gavus tyrimo dalyvių leidimus, interviu duomenys buvo įrašomi diktofonu, vėliau transkri­buojami ir perkeliami į atskiras dokumentų bylas. Tyrimo duomenys apdoroti kokybinės – kontentinės analizės metodu. Tyrimui naudota lentelė, sudaryta iš kategorijų ir subkategorijų bei jas patvirtinančių teiginių. Slaugos ekspertai, dalyvavę kokybiniame tyrime, atskleidė pagrindinius slaugos politikos for­mavimo ir įgyvendinimo trukdžius. Išvados. Pagrindiniai slaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo trukdžiai yra raidos kryptingumo ne­buvimas, reformų nesuderinamumas, fragmentiškas slaugos politikos formavimas, ilgą laiką atsakingų asmenų už slaugos politikos plėtrą nebuvimas, fi­nansavimo trūkumas, menkas visuomenės slaugos profesijos vertinimas. Netinkama socialinė ir darbo aplinka, slaugytojų su aukštuoju universitetiniu išsi­lavinimu kompetencijų panaudojimo praktikoje pro­blemos, kurias lemia teisinio reglamentavimo spra­gos, norminių dokumentų įgyvendinimas, sveikatos sektoriaus finansavimas, žemas slaugos profesijos prestižas, skatina slaugytojų migraciją į užsienio šalis.
doi:10.35988/sm-hs.2020.030 fatcat:iyxjzsjuhzbthf4bdwzermey7u